Сила тертя

Тертя – це сукупність явищ, що спричиняють опір рухові макроскопічних тіл один відносно одного або елементів одного і того ж тіла.

Поверхні твердих тіл мають нерівності, є шорсткими.

При русі або спробі руху нарівності чіпляються один за одне та деформуються. Як результат з’являється сила тертя, що перешкоджає руху.


Сили тертя мають електромагнітну природу. Тобто сила тертя як й сила пружності – прояв сил межмолекулярної взаємодії.


Тертя є двох видів:

 1. Зовнішнє тертя (тертя) – явище опору відносному переміщенню, який виникає між двома тілами в зонах контакту їх поверхонь, тобто зовнішнє тертя відбувається на границі контакту двох твердих тіл.
 2. Внутрішнє тертя (в’язкість).

Зовнішнє сухе (без змащування рідиною контактуючих поверхонь) тертя буває трьох видів:
1. тертя спокою;
2. тертя ковзання;
3. тертя кочення.

Сила тертя спокою – сила, що виникає між двома дотичними тілами при спробі зрушити одно тіло відносно іншого.

Тобто сила тертя спокою виникає між контактуючими поверхнями тіл без їх відносного руху. Поява сили тертя спокою обумовлена силами міжмолекулярної взаємодії і за рахунок зачеплення мікронерівностей та їх деформації.
Завдяки силі тертя спокою рухаються люди, тварини та транспорт, не розв’язуються вузли; тримаються корені рослин у почві та ін.

Сила тертя ковзання – сила, що виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого.


Сила тертя ковзання має таку саму природу, що й тертя спокою


Але при відносному русі нерівності не встигають глибоко зачепитись між собою, й ніби пролітають одна над іншою. Деформуються лише “верхівки” виступів, і тому сила пружного опору зменшується. Тому сила тертя ковзання менша від сили тертя спокою.

Ковзання виникає лише тоді, коли зовнішня сила дорівнює, або перевищує за модулем максимальну силу тертя спокою. Ця особливість притаманна лише сухому тертю.

Але при великих швидкостях відносного руху нерівності починають руйнуватись, на що необхідно затратити певну енергію. Тому сила тертя ковзання зростає і може навіть стати більшою, ніж сила тертя спокою.

Сила тертя кочення – сила, що виникає при перекочуванні одного тіла вздовж поверхні іншого. (Сила тертя кочення виникає, наприклад, між елементами підшипників, між шиною колеса і дорожнім полотном).

Як правило, при малих швидкостях, сила тертя кочення набагато менша від сили тертя ковзання, тому кочення є поширеним видом руху в техніці.


Сила тертя кочення має іншу природу на відміну від
сил тертя спокою та ковзання


Дослідним шляхом було встановлено:

 1. сила тертя виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і перешкоджає цьому самому руху;
 2. сила тертя спрямована в протилежний бік від руху тіла та напрямлена по дотичній до тертьових поверхонь;
 3. сила тертя не залежить від величини площі тертьових поверхонь;
 4. сила тертя залежить від матеріалу тіл, стану обробки тертьових поверхонь, наявності і виду мастила;
 5. сила тертя не залежить від напрямку сили, прикладеної вздовж тертьових поверхонь;
 6. сила тертя безпосередньо залежить від навантаження (сили притиснення). Тобто сила тертя пропорційна силі нормальної реакції опори.

Формула для розрахунку сили тертя

Для розрахунку сили тертя ковзання користуються законом Амонтона-Кулона. Відповідно до цього закону випливає, що сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори:

де N – сила нормальної реакції опори;
μ – коефіцієнт тертя ковзання (табличне значення)

Якщо поверхня ковзання горизонтальна і зовнішня сила тяги прикладена теж горизонтально, то сила нормальної реакції опори рівна вазі тіла:  N = Р = mg
Тоді: 

Коефіцієнт тертя ковзання

Коефіцієнт тертя ковзання μ характеризує обидві тертьові поверхні, визначається експериментально та є безвимірною величиною (тобто у неї немає одиниці вимірювання).

Коефіцієнт тертя ковзання

 • залежить від матеріалу стичних поверхонь, стану обробки поверхонь тіл
 • не залежить від маси тіла та площі стичних поверхонь

Як зменьшити силу тертя

 1. заміна однієї з дотичних поверхонь на ту, що має нижчий коефіцієнт тертя;
 2. використання мастильних матеріалів, ввівши їх між дотичними поверхнями;
 3. застосування «газоподібного змащення», тобто «повітряної подушки» (зменшення сили тертя відбувається в цьому випадку за рахунок створення потоку повітря між дотичними поверхнями);
 4. заміна тертя ковзання на тертя кочення (наприклад, використання підшипників в вузлах, де відбувається тертя);
 5. покращення якості обробки дотичних поверхонь, зменьшивши ступінь їх шорсткості (чим краща обробка поверхні, тим менші сила тертя спокою та сила тертя ковзання.

Проте в ідеальному випадку добре відполерованих поверхонь дотичних тіл, в результаті взаємодії частинок, відбувається адгезія [прилипання, зчеплення, злипання поверхонь притиснутих один до одного тіл], що може виявитися міцним, як зварювання).

Як збільшити силу тертя

 1. збільшити шорсткість поверхонь (наприклад, на стичних поверхнях створюють рельєфні малюнки);
 2. збільшити вагу тіла (наприклад, збільшити масу тіла, що лежить на поверхні);
 3. підібрати середовище з більшим коефіцієнтом тертя;
 4. видалення мастила;
 5. полірування поверхонь.

Для грубо обробленої поверхні основну роль у виникненні сили тертя спокою і тертя ковзання відіграють зчеплення нерівностей і сили пружності, а при старанній обробці – взаємодія атомів та молекул під час дотику поверхонь


PS

Сила упругости

Если на середину доски, лежащей горизонтально на двух опорах поставить груз, то под действием силы тяжести некоторое время груз будет двигаться вниз, прогибая доску, а затем остановится.

деформация

Эту остановку можно объяснить тем, что кроме силы тяжести, направленной вниз, на доску подействовала другая сила, направленная вверх. При движении вниз доска деформируется, при этом возникает сила, с которой опора действует на тело, лежащее на ней, эта сила направленна вверх, то есть в сторону, противоположную силе тяжести. Такую силу называют силой упругости.  Когда сила упругости становится равной силе тяжести, действующей на тело, опора и тело останавливаются.

Сила упругости – это сила, возникающая при деформации тела (то есть при изменении его формы, размеров) и всегда направлена в сторону, противоположную деформирующей силы.

сила упругости

Причина возникновения силы упругости

Причиной возникновения сил упругости является взаимодействие молекул тела. На малых расстояниях молекулы отталкиваются, а на больших – притягиваются. Конечно речь идёт о расстояниях сравнимых с размерами самих молекул.


Природа силы упругости электромагнитная


В недеформированном теле молекулы находятся на таком расстоянии, при котором силы притяжения и отталкивания уравновешиваются. При деформации тела (при растяжении или сжатии) расстояния между молекулами изменяются – начинают преобладать либо силы притяжения, либо – отталкивания. В результате и возникает сила упругости, которая всегда направлена так, чтобы уменьшить величину деформации тела.

Закон Гука

Если к пружине повесить одну гирьку, то мы увидим, что пружина деформировалась – удлинилась на некоторую величину х. Если к пружине подвесить две одинаковые гирьки, то увидим, что удлинение стало в два раза больше. Удлинение пружины пропорционально силе упругости.

пружина_1

Сила упругости, возникающая при деформации тела, по модулю пропорциональна удлинению тела и направлена так, что стремится уменьшить величину деформации тела.

Закон Гука справедлив только для упругих деформаций, то есть таких видов деформации, которые исчезают, когда деформирующая сила перестаёт действовать!!!

Закон Гука можно записать в виде формулы:

закон гука

где k – жёсткость пружины;
х – удлинение пружины (х = l – l, где l0  начальная длина пружины (до деформации, l – конечная длина пружины (после деформации));
знак “–” показывает, что сила упругости всегда направлена в противоположную сторону деформирующей силы.

“Разновидности” силы упругости

силы упругости

Силу упругости, которая действует со стороны опоры, называют силой нормальной реакции опоры. Нормальная от слова “нормаль”, то есть реакция опоры всегда перпендикулярна поверхности.

Силу упругости, которая действует со стороны подвеса, называют силой натяжения нити (подвеса).