Питання з теми  “Теплові явища”

Питання до тематичної атестації з теми  “Теплові явища”

 1. Який рух називається тепловим?
 2. Що є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок тіла або системи тіл?
 3. Які прилади для вимірювання температури вам відомі?
 4. У якому напрямку відбувається процес теплообміну?
 5. Який процес називають теплопередачею?
 6. Який стан тіл, що взаємодіють, називають станом теплової рівноваги?
 7. Яке явище називають теплопровідністю? Від чого залежить теплопровідність речовини? Які речовини найкраще проводять тепло?
 8. Що таке конвекція? Які приклади конвекції вам відомі?
 9. Які явища відносять до теплового випромінювання? Як передається тепло при випромінюванні?
 10. Яку фізичну величину називають теплоємністю?
 11. Що таке питома теплоємність речовини? Як її знайти?
 12. Як розрахувати кількість теплоти під час нагрівання (охолодження)?
 13. Яким рівнянням описується взаємообмін кількості теплоти внаслідок теплообміну між тілами замкненої системи?
 14. Як обчислити кількість теплоти під час повного згоряння палива? Як розрахувати питому теплоту згоряння палива?
 15. Як називається процес переходу речовини з твердого стану в рідкий? Чим він характеризується?
 16. Як розрахувати кількість теплоти, необхідну для плавлення певної маси речовини?
 17. Як називається процес переходу рідини у газоподібний стан?
 18. Яка фізична величина характеризує кількість теплоти, яку необхідно передати рідині для її переходу в газоподібний стан?
 19. Який процес називається кипінням? Чим він характеризується?
 20. Який процес називають випаровуванням? За яких умов відбувається випаровування?
 21. Який механізм називають тепловим двигуном? Які види теплових двигунів вам відомі?
 22. Чому дорівнює ККД теплового двигуна?

Залишити відповідь